Are you up for a challenge?

כשתהיו בני שמונים

באתגר הזה עליכם לשלוח סרטון שבו אתם עונים על שאלה אחת - מה יגידו עליכם כשתהיו בני 80? אנחנו מאוד אוהבים יצירתיות אז שלחו לנו את הסרטונים הכי יצירתיים שלכם